IMPACT INVESTING IS GOED VOOR ECONOMIE, NATUUR EN COLOMBIAAN

Vertaald vanuit het Spaans. Gepubliceerd in de RevistaRS en verspreid tijdens de Conferentie over Inversiones Sostenibles y Responsables in Medellin #EncuentroIRS , georganiseerd door het CentroRS in Colombia : Spaanse versie

‘Impact investing’ is investeren in bedrijven, organisaties en fondsen met als doel om een zekere positieve impact te creëren voor mens en milieu. En dan wel zo investeren dat duurzaam economisch rendement onlosmakelijk verbonden is aan ecologisch en sociaal rendement. Met impact investeren wordt dus geld gebruikt om bedrijven die iets goeds doen te helpen in hun ontwikkeling. Hiermee kunnen financiers met hun kapitaal een bijdrage leveren aan het realiseren van de wereldwijd omarmde 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Over de hele wereld zie ik dat ‘impact investing’ in aandacht, belang en omvang toeneemt. Dit is mede dankzij een toenemende vraag van met name de millennials en vrouwelijke ondernemers. Tevens dankzij veranderende wet- en regelgeving en mondigere burgers. Grote beleggers realiseren zich ook steeds meer dat niet-duurzaam investeren risico’s met zich mee brengt voor de waarde van de portefeuille (zeker op de langere termijn). Er zijn tekenen dat ‘impact investing’ meer en meer mainstream wordt. Echt impact investing vanuit een ‘do good mission’ is (zeker op de lange termijn) de slimste vorm van investeren: met een goed businessmodel, technologische innovaties en bijpassende investeringsmodellen, zijn productie, omzet, winst, arbeidsplaatsen, waardige lonen, ontwikkelingskansen voor medewerkers, en een duurzame ecologisch voetafdruk, prima te combineren.

Er zijn ook investeerders en bedrijven die ‘het’ uitsluitend doen omdat het moet (‘compliance’) of misschien omdat het een positief effect heeft op het imago van het bedrijf. Zij scharen zichzelf ook vaak tot de groep van impact investors. Hier ligt het gevaar van ‘impact-washing’ of ‘SDG-washing’ en een gelikte marketingstunt dus op de loer.

Ook in Colombia is impact investing ontdekt. En dit is relevant, zei Jim Yong Kim, President van de World Bank Group: ‘Peace in Colombia provides an opportunity to show the world that it is possible to heal through inclusion and equitable development.’ Colombia groeit economisch gezien gestaag (dit jaar een verwachte groei van het BBP van 2,5%). Maar het staat ook in de top tien van meest ongelijke landen ter wereld! Deze diepe ongelijkheid vormt een zure cocktail met het grote vraagstuk van landrechten, het gebrek aan perspectief voor met name jongeren,de hoge criminaliteitscijfers, de intern ontheemden en de schending van mensenrechten.

Colombia is zeer rijk aan grondstoffen en kent een nog prille vrede. Dit leidt tot een snelle toename van (buitenlandse) investeringen. Zo ook vanuit mijn thuisland Nederland. De nieuwe politieke wind in Colombia zal een meer klassiek neoliberaal beleid voeren, met volop ruimte voor de markt en mogelijkheden voor buitenlandse investeerders. Het risico is groot dat dit gepaard gaat met korte termijn focus op puur financieel rendement, zware en onhoudbare milieubelasting, onverantwoorde en onmenselijke arbeidsomstandigheden, en een toename van economische ongelijkheid. Echte ‘impact investing’ biedt daarentegen de kans voorspoedige economische groei te koppelen aan ecologisch herstel, welzijn, sociaal maatschappelijke welvaart en duurzame vrede. Wie kan daar nou niet voor zijn? Om hiertoe het vliegwiel van impact investment in Colombia aan te zwengelen zou het bijvoorbeeld helpen om elk bedrijf dat beter scoort op integrale positieve impact voorrang (denk aan een vestigingsvergunning) en voordeel (zoals een lagere rente op een lening) te geven ten opzichte van bedrijven die uitsluitend goed op financieel rendement scoren.

Om te weten of dit soort impact-doelen bereikt worden, moet je de feitelijk positieve impact in relatie tot de gestelde doelen wel ‘meten’.Goede metingen helpen om eventuele negatieve effecten aan het licht te brengen, en de bedrijfsvoering en ketensamenwerking zodanig bij te sturen dat dit een groter financieel rendement en positieve impact oplevert. Meten is ook nodig om tijdig en juist te kunnen communiceren met belanghebbenden over behaalde economische, ecologische en maatschappelijke rendementen. Bovendien is de behaalde en onderbouwde positieve impact gunstig voor de naamsbekendheid, legitimiteit en reputatie van de organisatie, wat kan bijdragen aan omzet en winstgevendheid en daarmee aan het financieren van de impactstrategie. Echter, dit meten staat bij veel (zeker de wat kleinere) bedrijven en impact investeerders nog in de kinderschoenen. Laat staan dat het is ingebed in interne aansturings- en managementcontrolesystemen.

Deze “waarom” van het meten en weten lijkt inmiddels gemeengoed. De “hoe” vraag is nog ingewikkeld. Welke concrete stappen kunnen impact ondernemers en hun investeerders (al dan niet vanuit het buitenland) in Colombia zetten? Het begint bij het definiëren wat zij precies onder impact verstaan en welke doelstellingen zij (stapsgewijs) willen behalen. Vervolgens bij het in kaart brengen van kwantitatieve én kwalitatieve methoden en indicatoren en te gaan meten (bijvoorbeeld aan de hand van de ervaringen van het Global Impact Investing Network en de indicatoren van de SDGs). Met de verzamelde impact data hebben zij een tool in handen om te sturen op het vergroten van de impact, verantwoording afleggen aan investeerders en andere stakeholders, en een business case te creëren voor toekomstige investeerders. En niet alleen over ‘wat’ ze op bepaalde gebieden hebben gedaan, maar juist vooral ‘waartoe dat heeft geleid’, volgens de mensen uit de verschillende lagen van de keten zelf. Dit soort verhalen zijn het waard om door te vertellen.

Eerlijke, transparante verhalen over goed doordachte en gemeten impact investeringen creëren de mogelijkheid om ten eerste met de investeerders en belanghebbenden in de keten een goede dialoog aan te gaan, ten tweede de bedrijfsvoering continu te verbeteren, en tenslotte het merk sterk in de markt te positioneren. De kracht van inspirerende verhalen is dat ze authentiek, transparant, inspirerend, verbindend en enthousiasmerend zijn voor zowel collega’s, klanten als andere betrokkenen. Ze betrekken de toehoorder bij de passie van de organisatie en zetten aan tot actie.

Deze inspirerende voorbeelden en geleerde lessen waar steeds meer partijen bij betrokken raken, zullen het eerder genoemde vliegwiel van impact investment in Colombia verder helpen versnellen. Hierdoor zullen vraag naar en aanbod van ‘impact investment’ nog verder toenemen, en kan er een toenemende positieve impact worden behaald. Dit draagt onmiskenbaar bij aan hogere economische groei, meer welvaart en sociale gerechtigheid voor elke Colombiaan, behoud van de indrukwekkende biodiversiteit, én een duurzame vrede.